RODO

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informuję, że od 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez BNP PRO INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (dalej: BNP PRO INVEST) Pani/Pana danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BNP PRO INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu/87-100/, ul. Równinna 7,9; dane kontaktowe: adres email:biuro@bnp-proinvest.pl
 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych – NIE DOTYCZY
 3. BNP PRO INVEST przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  a) Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia umowy, na podstawie zainteresowania Pani/Pana naszą ofertą,
  b) Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy została zawarta,
  c) zgodnie z art. 6 ust.. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana zgody w celu złożenia Pani/Panu oferty przez BNP PRO INVEST. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem,
  d) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
  e) Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu,
  f) Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. F RODO w celach analitycznych (lepszego doboru usług dla potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu,
  g) Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. F RODO w celach archiwalnych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w punkcie 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a) Podmioty, z którymi współpracujemy, wspierające nas np. w wykonywaniu usług związanych z prowadzona przez nas statutową działalnością, obsłudze korespondencji, w procesie obsługi Klienta
  b) Podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu BNP PRO INVEST działają na podstawie zawartej z BNP PRO INVEST umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności dotyczy to świadczonych na rzecz BNP PRO INVEST usług rachunkowych, prawniczych, ubezpieczeniowych, informatycznych, marketingowych
  c) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
  d) Komornicy.
 5. Podmioty nabywające wierzytelności w przypadku nieopłacania przez Panią/Pana naszych rachunków/faktur,
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 3 celów przetwarzania:
  a) Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą się ujawnić roszczenia związane z tą umową, zgodnie z terminami przedawnienia określonymi w kodeksie cywilnym,
  b) Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu okresu określonego w ofercie, Pani/Pana dane osobowe związane z rozmowami o tej [umowie] zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego.
  c) Dane niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora – przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe,
 7. W związku z przetwarzaniem przez BNP PRO INVEST Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu:
  a) Prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  b) Prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  c) Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  e) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
  f) Prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia,
 8. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez BNP PRO INVEST Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia z Panią/Panem umowy.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 11. Niezależnie od praw wymienionych w punkcie 6 może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W szczególnych sytuacjach może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji po rozpatrzeniu Pani/Pana wniosku nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, że istnieją:
  a) ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw, wolności, lub
  b) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdym przypadku BNP PRO INVEST , jako administrator Pani/Pana danych osobowych odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.